Gebruiksvoorwaarden

Identificatie

Schoenen Timmers is een onderdeel van SHOE-BIZZ BVBA, met maatschappelijke zetel te ZONHOVEN, DORPSSTRAAT 1 - 3 , België. B.T.W. nr. BE0436,230,576

 

Niet-contractuele foto's

De producten met hun beschikbare kleuren worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De prijs

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. maar exclusief verzendingskosten.

Promoties en/of kortingscodes zijn niet cummuleerbaar met reeds afgeprijsde artikels.

 

Verkoopcontract

Het verkoopcontract wordt opgemaakt bij de laatste stap voor betaling, m.a.w. wanneer u op de overzichtspagina van uw bestelling drukt op "Bestelling bevestigen". U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Het verkoopscontract wordt pas definitief wanneer deze bevestigd is door de betaling van de prijs door de koper. Schoenen Timmers behoudt het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. In dit geval zal u elektronisch binnen de 24 uur geïnformeerd worden.

 

Verantwoordelijkheid

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

 

Leveringstermijn

Schoenen Timmers streeft ernaar een bestelling te leveren binnen de VIJF (5) DAGEN na ontvangst van betaling. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk, tijdelijk) van de bestelde goederen zal Schoenen Timmers u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Bij uitputting van stock kan Schoenen Timmers de bestelling annuleren en zal u vervolgens het overeenkomstige bedrag retourneren.

 

Levering

Foutief doorgegeven doorgeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (zoals de kost voor het opnieuw aanbieden van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Schoenen Timmers in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde goederen te leveren. Gevallen van overmacht waardoor Schoenen Timmers ontheven wordt van zijn leveringsverplichting : oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald. De terugzending is op kosten van de klant.

 

Verlies of beschadiging bij transport

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Schoenen Timmers. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen.

Bij eventuele beschadiging kan terugbetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddellijk terugsturen bij ontvangst. Bij ondertekening van de ontvangstnota verklaart de klant genoegen te hebben genomen met de ontvangen goederen en zal terugbetaling of vervanging niet meer mogelijk zijn. De goederen worden door ons geleverd aan huis "as is", in de door de fabrikant aangeleverde verpakking.

 

Kaartbetalingen

Schoenen Timmers verwerkt kaartbetalingen met via beveiligde weg in samenwerking met Ogone. Kaartbetalingen zijn een veilige en gemakkelijke manier van betalen voor u als consument. Wij, als verkopende partij, zullen nooit kennis krijgen van uw kaart - of rekening informatie. Deze informatie wordt veilig verstuurd via een gecodeerde link via de Ogone betalingsgateway naar uw bank.

 

Garanties

Voor zover de voorwaarden en de omvang van deze garantie het toelaten, zal Schoenen Timmers in ieder geval haar tussenkomst beperken tot het vervangen van de gebrekkige stukken of tot terugbetaling van de prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op een grotere schadevergoeding. Schoenen Timmers zal nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het niet-nakomen van een leverancier van diens verplichtingen m.b.t. de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. Schoenen Timmers is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik of installatie van de goederen.

 

Klachten

Elke klacht kan via e-mail worden ingediend op info@schoenentimmers.be. liefst met digitale foto en duidelijke omschrijving van de klacht. Deze zal binnen de 3 werkdagen worden behandeld.

Gelieve ermee rekening te houden dat een kleurverschil tussen de foto op onze site en het eigenlijke product nooit als fabricagefout kan aanzien worden en derhalve nooit het voorwerp van een klacht kan zijn.

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopcontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel Schoenen Timmers, onderdeel van SHOE-BIZZ BVBA

 

Privacy

Uw persoonlijke gegevens worden enkel door Schoenen Timmers gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Schoenen Timmers verschaft geen persoonlijke informatie aan derden.

 

Cookies

Deze site gebruikt niet-permanente cookies. Deze bevatten geen persoonlijke gegevens en laten ons niet toe de gebruiker te identificeren of zijn gedrag te onderzoeken. Onze site herkent de ip adressen van bezoekers, maar niet hun e-mailadres.

 

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site Schoenen Timmers, inclusief de onderliggende technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken en brevetten. Zij zijn het exclusieve eigendom van Schoenen Timmers en/of derden. De gebruiker die over een eigen site beschikt en die een automatische link wil instellen tussen zijn site en de site van Schoenen Timmers, moet hiervoor de uitdrukkelijke toelating vragen aan Schoenen Timmers. Zijn evenwel uitdrukkelijk verboden elke hypertekst link die terugstuurt naar de site van Schoenen Timmers door gebruik te maken van framing of inline ink. In ieder geval zal deze link moeten worden verwijderd op eerste eenvoudig verzoek van Schoenen Timmers.

Gelieve hierbij nota te nemen van volgende algemeenheden betreffende deze website.


Respect voor uw privé-leven
Schoenen Timmers wil de bezoekers en gerelateerde personalia van deze website respecteren.
Onderhavige richtlijnen zijn volledig conform de Belgische wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens

Inhoud van uw gegevens
De teksten, databanken, PDF-documenten, lay-out, afbeeldingen en andere gegevens op deze website vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier ook, zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.

Waartoe worden deze gegevens door ons aangewend?
De gegevens door de website bezoeker naar ons verzonden worden aangewend voor strikt intern gebruik. De gegevens kunnen aangewend worden tot het versturen van doelgerichte al dan niet periodieke commerciële acties voor schoenen. De door de gebruiker naar ons verzonden gebruikersgegevens worden aangewend voor intern gebruik en de doeleinden vermeld op de betrokken site.
We hebben alle mogelijkheden binnen onze organisatie aangewend om deze gegevens te vrijwaren van accidentele en niet toegelaten vernietiging, wijziging of toegang van niet geautoriseerde personen.

Rechtzetten van gegevens of contact opnemen met ons
Indien uw gegevens niet correct werden ingevoerd bent u zo vrij ons te contacteren teneinde deze door ons te laten wijzigen.

Wijziging of rechtzetting
Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door ons gewijzigd worden. Daarom nodigen wij u uit deze regelgeving regelmatig terug te consulteren.

Online bestellingen
Bestellingen van schoenen welke online worden ingegeven en bevestigd, worden effectief uitgevoerd. Wij stellen alles in het werk de schoenen correct te leveren en binnen de kortste tijd. U kunt de betaling van de schoenen eenvoudig uitvoeren via het daartoe bestemde formulier op onze site.Vanaf hetzelfde moment als de betaling doorgegaan is vertrekken de schoenen naar het door U opgegeven adres.De bestelde en betaalde schoenen zijn vanaf dan Uw volledig eigendom

Prijzen
Ondanks al onze zorg is het mogelijk dat er fouten zijn geslopen in de prijzen van schoenen of andere producten.
Schoenen Timmers kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor deze materiële fouten.
Wanneer er reeds een betaling is doorgevoerd, zal het desbetreffende bedrag U zo spoedig mogelijk worden teruggestort .

 

Online etalage

Onze online schoen etalage welke zich op de site van schoenen timmers bevindt kan volledig bekeken worden door iedereen 24h/24h en 7d/7d.